พระมหามนตรี (ทรัพย์)

นักเขียน

2478

ระเด่นลันได

- บทประพันธ์