พรสรวง เจริญราช

โปรดักชั่น

2527

ช่างร้ายเหลือ

- อำนวยการสร้าง