พรรณี อินทรกำแหง

พรรณี อินทรกำแหง

โปรดักชั่น

2501

ยอดอนงค์

- อำนวยการสร้าง