พรนิติ วิริยศิริ

พรนิติ วิริยศิริ

ช่างภาพ

2522

คนกลางแดด

- ถ่ายภาพ
2524

ไอ้ค่อม

- ถ่ายภาพ
2524

ไอ้หนวดเหล็ก

- ถ่ายภาพ