พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา

พงษ์ศักดิ์ จันทรุกขา (ชื่ออื่น นายสงคราม จันทรุกขา) เกิด 21 ธันวาคม 2479 เสียชีวิต 1 กันยายน 2558 (78 ปี) เป็นศิลปินผู้ประพันธ์เพลงชาวไทย ได้รับยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีไทยลูกทุ่ง) ประจำ 2557 และรางวัลอื่น ๆ อีกจำนวนมาก จบประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนอุบลวิทยากร อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี มัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอุบลวิทยากร (วัดมณีวนาราม) อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ได้รับปริญญามหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ศิลปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา ดนตรีศึกษา จากมหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี

นักแสดง

กํากับการแสดง

นักเขียน

2517

ตะวันรอนที่หนองหาร

- บทประพันธ์
2520

มนต์รักแม่น้ำมูล

- บทประพันธ์