ฝ้าย อิสรีย์ สงฆ์เจริญ

อิสรีย์ สงฆ์เจริญ ชื่อเล่น ฝ้าย ด้านการศึกษา จบการศึกษา คณะศิลปกรรมศาสตร์ เอกการแสดง มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร