ปัญชลีย์ นิธิจิระโรจน์

ปัญชลีย์ นิธิจิระโรจน์

โปรดักชั่น

2563

มนต์รักดอกผักบุ้ง เลิกคุยทั้งอำเภอ

- อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร
2564

ส้ม ปลา น้อย

- อำนวยการสร้าง
2566

ทิดน้อย

- อำนวยการสร้าง