ปรินส์ นราดล นำบุญจิตต์

นราดล นำบุญจิตต์ ชื่อเล่น ปรินส์ เกิด 7 มกราคม 2539