ปริญากร ปรุงจิตต์

นักแสดง

2567

ลักษณวงศ์

- กันทิมา