ปราณี จันทร

โปรดักชั่น

2511

แสนพยศ

- อำนวยการสร้าง