ประไพพร เวชพิบูลย์

ประไพพร เวชพิบูลย์

โปรดักชั่น

2528

ขุมทองแม่น้ำแคว

- อำนวยการสร้าง
2529

หักเหลี่ยมแดร็กคูล่า

- ดำเนินงานสร้าง