ประสาร เลี่ยวไพโรจน์

ประสาร เลี่ยวไพโรจน์

โปรดักชั่น

2519

เพลิงแพร

- อำนวยการสร้าง