ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช

ประมาณ เลืองวัฒนะวณิช เป็นทนายความชาวไทยและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัย อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความ เคยเป็นพิธีกรรายการโทรทัศน์ให้ความรู้และให้คำปรึกษาด้านกฎหมายคู่กับวันชัย สอนศิริ ในรายการ "แจ้งความ" ทางสถานีโทรทัศน์ไอทีวี ตั้งแต่ 2545 ด้านการศึกษา นิติศาสตรบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง รุ่น 5 ปี 2521 เนติบัณฑิตไทยแห่งสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา สมัยที่ 32 2522 ประกาศนียบัตรกฎหมายปกครอง รุ่น 1 เนติบัณฑิตยสภา นิติศาสตรมหาบัณฑิต สาขากฎหมายมหาชน ปีการศึกษา 2546 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขารัฐประศาสนศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 ประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่9 สถาบันพระปกเกล้า 2552 ประกาศนียบัตรผู้นำระดับสูงตามแนวพระราชดำริ รุ่นที่2 (สนพ.2) หลักสูตรเสาหลักเพื่อแผ่นดิน 2556 วุฒิบัตรนักวิเคราะห์ทางธุรกิจและเศรษฐกิจ รุ่นที่42 คณะเศรษฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2556 ประกาศนียบัตรนักบริหารระดับสูง "ธรรมศาสตร์เพื่อสังคม" (นมธ.) รุ่นที่7 สถาบันสัญญา ธรรมศักดิ์ เพื่อประชาธิปไตย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2558 ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการด้านความมั่นคงขั้นสูง (สวปอ.มส.8) สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระราชูปถัมภ์ รุ่นที่ 8 2560

นักแสดง

2005

เอ๋อเหรอ

- พิธีกรรายการ ร่วมมือร่วมใจ

นักแสดง

2012

ทนายสื่อรัก

- มหาแม่น