ประภัสสร เสวิกุล

ประภัสสร เสวิกุล เกิด 22 เมษายน 2491 เสียชีวิต 18 กันยายน 2558 (67 ปี) เป็นข้าราชการบำนาญ, นักเขียน, นักจัดรายการวิทยุ เป็นบุตรของ ร้อยโท รังษี และนางศจี เสวิกุล (สกุลเดิม สีมันตร) สมรสกับนางชุติมา เสวิกุล (สกุลเดิม วรฉัตร) มีบุตร 2 คน คือ นายชาครีย์นรทิพย์ เสวิกุล และนายวรุตม์ชัย เสวิกุล การเสียชีวิต วันที่ 18 กันยายน 2558 ในช่วงเวลา 02.00 น. นายประภัสสร เสวิกุล ถึงแก่อนิจกรรมในวัย 67 ปี จากอาการหัวใจล้มเหลว ที่บ้านพัก ด้านการศึกษา 2506 จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม. 6) จากโรงเรียนสาธิตวิทยาลัยครูบ้านสมเด็จเจ้าพระยา 2511 จบชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 8) ที่โรงเรียนพาณิชยการราชวิถี 2536 จบปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต สาขาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และการเมืองการปกครองเปรียบเทียบ จากสาขาวิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นามปากกา -ประภัสสร เสวิกุล -พราย ภูวดล -ละอองฝน -บลูม -จัสมิน่า

นักแสดง

2545

ใครกำหนด

- (รับเชิญ)

นักเขียน

2535

ลอดลายมังกร

- บทประพันธ์
2535

เวลาในขวดแก้ว

- บทประพันธ์