ประกิจ บุณยรัตพันธ์

ประกิจ บุณยรัตพันธ์

ช่างภาพ

2520

เพลิงทะเล

- ถ่ายภาพ