ปฏิมา อินทรวิเชียร

ปฏิมา อินทรวิเชียร

นักเขียน

2522

บัณฑิตเหลือเดน

- บทประพันธ์