ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

ปกรณ์ พรพิสุทธิ์

นักแสดง

2533

ทวิภพ

- พ ต ไรวัต

นักแสดง

2547

แหวนทองเหลือง

- หมอเมตตา
2547

ฟ้าใหม่

- เจ้าฟ้านเรนทร (รับเชิญ)
2544

โนห์รา

- (รับเชิญ)