บุญสม รูปหอม

โปรดักชั่น

2544

สุริโยไท

- ควบคุมการสร้างฉาก