บุญยงค์ น้ำเย็น

ช่างภาพ

2525

หัวใจดื้อรัก

- ถ่ายภาพ