น้ำหวาน จุฑามาศ ธานีมาศ

จุฑามาศ ธานีมาศ ชื่อเล่น น้ำหวาน ชื่ออังกฤษ : Jutamas Taneemas
  • เกิด: 31 พฤษภาคม 2528
  • ส่วนสูง : 170 เซนติเมตร
  • ความสามารถพิเศษ: นาฏศิลป์, ดนตรีไทย และลีลาศ
  • ด้านการศึกษา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจการจัดการ สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

นักแสดง

ติดตาม น้ำหวาน จุฑามาศ ธานีมาศ ได้ที่

Facebook : Jutamas Taneemas