น็อต พงศธร ทองเจริญ

น็อต พงศธร ทองเจริญ (ชื่ออังกฤษ : Not Pongsatorn Thongjaroen) เป็นผู้กำกับชาวไทย
  • การศึกษา ปริญญาตรีเทคโนโลยีการสื่อสาร ภาควิชาภาพถ่ายและภาพยนตร์ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี