นิวัฒน์ สิลปสมศักดิ์

ช่างภาพ

2527

ยอดนักเลง

- ถ่ายภาพ