นิวัฒน์ รอดมณี

นิวัฒน์ รอดมณี

ช่างภาพ

2532

ทับเทวา

- ถ่ายภาพ