นัน สุนันทา ยูรนิยม

สุนันทา ยูรนิยม ชื่อเล่น นัน วันเกิด 1 กุมภาพันธ์ 2534 ด้านการศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิชา Health Science สถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร