นัท ณัชพล รัตนมงคล

ณัชพล รัตนมงคล ชื่อเล่น นัท เกิดวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 ด้านการศึกษา คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม