นอท สัณหณัฐ ทิราชีพ

นอท สัณหณัฐ ทิราชีพ (ชื่ออังกฤษ : Sanhanut Tiracheep)

ด้านการศึกษา : ปริญญาตรี คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร