นวมินทร์ ประสพเนตร

นวมินทร์ ประสพเนตร

อำนวยการสร้าง

โปรดักชั่น

2565

สายสืบหน้าฮ่าน

- อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร
2565

ขุนแหย

- อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร
2567

อีสานตุ๊ดซี่

- อำนวยการสร้างฝ่ายบริหาร