ธีระพล เชาวน์ประดิษฐ์

ธีระพล เชาวน์ประดิษฐ์

โปรดักชั่น

2520

ทีใครทีมัน

- อำนวยการสร้าง
2521

โก๋บ้านนอกกี๋บางกอก

- ดำเนินงานสร้าง
2526

ลำพูนดำ

- ดำเนินงานสร้าง
2527

พรหมสี่หน้า

- ดำเนินงานสร้าง