ธีรกิจ ทองคำ

ธีรกิจ ทองคำ

นักแสดง

2563

คลับสะพานฟาย

- เภสัชกร (นักแสดงสมทบ)