ธงชัย อิทธิปรีพงษ์

โปรดักชั่น

2533

ชาติสิงห์ไอ้ฟ้าผ่า

- อำนวยการสร้าง