ต้น ชยธร เศรษฐจินดา

ชยธร เศรษฐจินดา ชื่อเล่น ต้น เป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทย
• เกิดวันที่ 13 สิงหาคม 2527
• ส่วนสูง 178 ซม.
• ด้านการศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจบการศึกษาจากโรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง ระดับปริญญาตรีที่ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ