ตุลชัย ธรรมดุษฎี

ตุลชัย ธรรมดุษฎี

นักแสดง

2015

สาบควายลายคน

- เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ (นักแสดงสมทบ)