ดิษย์ลดา ดิษยนันท์

ดิษย์ลดา ดิษยนันท์

นักแสดง

2546

กษัตริยา

- พระสุพรรณกัลยา(วัยเยาว์)