ดา ดารุณี กฤตบุญญาลัย

ดารุณี กฤตบุญญาลัย ชื่อเล่น ดา เกิดเมื่อปี 2492 เป็นนักธุรกิจหญิงและนักแสดงหญิงชาวไทย ด้านการศึกษา จบการศึกษาชั้นมัธยมากโรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ และระดับปริญญาตรี ที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย