ดาวเหนือ

นักเขียน

2494

เพียงดวงใจ

- บทประพันธ์

นักเขียน

2552

รหัสโลกันตร์

- บทโทรทัศน์
2554

เสือสั่งฟ้า

- บทโทรทัศน์