ดาต้า ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ

ดรัลชรัส ศุขีวิริยะ ชื่อเล่น ดาต้า เกิด 28 สิงหาคม 2532 ด้านการศึกษา โรงเรียนเซนต์โยเซฟคอนเวนต์ และจากโรงเรียนมัธยมเวบสเตอร์ (Webster High School) สหรัฐอเมริกา ตามลำดับ ภายหลัง ได้เข้าเล่าเรียนในสาขาวิชาดุริยางคศิลป์ตะวันตกที่คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จนสำเร็จและได้เกียรตินิยมอันดับ 1 เมื่อ 2556