ดวงเดือน จิไธสงค์

ดวงเดือน จิไธสงค์

นักแสดง

2559

สี่ยอดกุมาร (ดิน นํ้า ลม ไฟ)

- พระมารดารัศมีจันทรา
2544

นายฮ้อยทมิฬ

- จันแดง
2542

อรุณสวัสดิ์

- ครูอร (แม่ของอรณี)
2544

แก้วหน้าม้า

- พระมเหสีนันทา
2544

แก้วหน้าม้า

- มเหสีนันทา
2545

วงษ์สวรรค์

- พระมเหสีสุริยง
2547

โกมินทร์

- พระมเหสีตรองสุวรรณ
2549

บัวแก้วจักรกรด

- พระมเหสีอุมาเทวี