ณฤทัย หุตาคม

นักแสดง

2546

กษัตริยา

- พระพิจิตรจินดา