ซัน ชีวานนท์ จำศรี

ชีวานนท์ จำศรี ชื่อเล่น ซัน เกิด 24 ธันวาคม 2538 เป็นนักแสดง ด้านการศึกษา ศึกษาที่คณะวิทยาการจัดการ สาขาวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา