ช่อลัดา

ช่อลัดา

นักเขียน

2515

รักคืนเรือน

- บทประพันธ์
2519

คมกุหลาบ

- บทประพันธ์
2523

ดอกโสนบานเช้า

- บทประพันธ์
2532

รักคืนเรือน

- บทประพันธ์

นักเขียน

2526

น้ำตาลไหม้

- บทประพันธ์
2527

รักริมทาง

- บทประพันธ์
2542

ลูกหว้า

- บทประพันธ์
2552

น้ำตาลไหม้

- บทประพันธ์