ชิตชัย วัชราเกียรติ

โปรดักชั่น

2527

อินทรี 4 แคว

- อำนวยการสร้าง