ชาญ นาคเปลี่ยน

ช่างภาพ

2525

หัวใจดื้อรัก

- ถ่ายภาพ