ชาญชัย ชาญชวณิชย์

โปรดักชั่น

2525

งูยักษ์

- อำนวยการสร้าง