ฉลาง ประสงค์ผล

ฉลาง ประสงค์ผล

ช่างภาพ

2489

ชอนกาเหว่า

- ถ่ายภาพ
2493

นิทรา-สายัณห์

- ถ่ายภาพ
2496

ทาษรัก

- ถ่ายภาพ
2497

แผลเก่า

- ถ่ายภาพ
2499

ศึกถลาง

- ถ่ายภาพ

ลำดับภาพ

2489

ชอนกาเหว่า

- ลำดับภาพ
2493

นิทรา-สายัณห์

- ลำดับภาพ
2496

ทาษรัก

- ลำดับภาพ
2497

แผลเก่า

- ลำดับภาพ