จุรัย สนิท

จุรัย สนิท

ช่างภาพ

2515

ล่ามหากาฬ

- ถ่ายภาพ