จุนจุน ดรันต์ ตันติวิชิตเวช

ดรันต์ ตันติวิชิตเวช ชื่อเล่น จุนจุน เกิดวันที่ 5 ตุลาคม 2541 เป็นนักแสดงชาวไทย ด้านการศึกษา โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล (PIMU)