จีราภา ปัญจศิลป

จีราภา ปัญจศิลป

โปรดักชั่น

2519

สาวแก่

- อำนวยการสร้าง
2522

เรือเพลง

- ดำเนินงานสร้าง