จีน เกล้าแก้ว สินเทพดล

เกล้าแก้ว สินเทพดล ชื่อเล่น จีน เกิดวันที่ 20 มีนาคม 2534 ด้านการศึกษา จบจากโรงเรียนมัธยมวัดนายโรง หลักสูตรภาษาอังกฤษ จบปริญญาตรี มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด ภาคอินเตอร์