จิรายุทธ ชัยเชียงเอม

นักแสดง

2549

รักบานฉ่ำ

- เจ (นักกีฬาดีเด่นของโรงเรียน)