จินตะหรา

จินตะหรา

นักเขียน

2500

ก่อนอรุณจะรุ่ง

- บทประพันธ์
2500

ปรารถนาแห่งหัวใจ

- บทประพันธ์
2503

แสงสูรย์

- บทประพันธ์
2529

แสงสูรย์

- บทประพันธ์
2529

ปรารถนาแห่งหัวใจ

- บทประพันธ์